Χρήση πληροφοριών

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα προσωπικά σας στοιχεία, διατηρούμε τις ατομικές σας πληροφορίες σε ένα ασφαλές κεντρικό σύστημα. Ο δικτυακός τόπος karamanlidika.gr προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις – σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτόν.

Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης ιστοσελίδων από το Χρήστη , θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης σύμφωνα με το νόμο 2472/97, έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση του δικτυακού τόπου karamanlidika.gr καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Όροι Χρήσης

Newsletter

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο δικτυακός τόπος karamanlidika.gr έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται για την εφαρμογή των νόμων 2472/97 και και 3471/06, κατά τη χρήση των δεδομένων που διαβιβάστηκαν.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα της διαγραφής από το newsletter του δικτυακού τόπου karamanlidika.gr, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την προστασία προσωπικών σας δεδομένων από το δικτυακό τόπο karamanlidika.gr – «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη», παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Άδεια Χρήσης περιεχομένου

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο karamanlidika.gr ή αποστέλλεται στους συνδρομητές του newsletter είναι κατοχυρωμένο με την Άδεια Χρήσης Creative Commons by-nc-nd 3.0. Η αναπαραγωγή υλικού και περιεχομένου που δημοσιεύεται με τη μορφή κειμένου, φωτογραφίας, εικονοσκόπησης, κλπ, διέπεται από την Άδεια Χρήσης Creative Commons BY-NC-ND.
Δηλαδή: Αναφορά Δημιουργού — Μη Εμπορική Χρήση — Όχι Παράγωγα Έργα Ελλάδα (CC BY-NC-ND 3.0 GR).

Παρακαλούμε να αναδημοσιεύσετε στο blog ή στο website σας, περιεχόμενο από το karamanlidika.gr που βρίσκετε χρήσιμο ή ενδιαφέρον, τοποθετώντας σύνδεσμο προέλευσης που αναφέρει την πηγή. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε σελίδες με προϊόντα ή αναρτήσεις μας, σε κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας χρήση των σχετικών εικονιδίων, σε κάθε σελίδα.

creativecommons.org by-nc-nd 3.0 GR


The content of karamanlidika.gr is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Reposting of content found on karamanlidika.gr in the form of text, image, video, etc, needs to be according to Creative Commons BY-NC-ND: Attribution — NonCommercial — NoDerivatives (CC BY-NC-ND 3.0).

Feel free to repost content found on karamanlidika.gr to your blog or website, by adding an originating link to the source. You may also share on social networks, using the relative icons on each page.

creativecommons.org by-nc-nd 3.0