Καππαδοκία, Καραμανλήδεια γραφή

Η Καππαδοκική διάλεκτος – Βικιπαίδεια

Social tagging:

Καππαδοκική διάλεκτος (SIL: CPG; ISO 639-2: ine)

Χαρτογράφηση της Καππαδοκίας κατά την περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας - H. Kiepert - Asia Citerior

Η Καππαδοκία κατά τη χρονική περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Χαρτογράφηση Heinrich Kiepert (1818-1899) – Asia Citerior, (p)1903

Η Καππαδοκική διάλεκτος (SIL: CPG; ISO 639-2: ine) είναι ελληνογενής διάλεκτος που μιλιόταν στην Καππαδοκία της σημερινής κεντρικής Τουρκίας.

Πίνακας περιεχομένων
1 Διαλεκτολογική κατάταξη και έρευνα
2 Βασικά χαρακτηριστικά τής Καππαδοκικής διαλέκτου
  2.1 Α. Φωνολογικά χαρακτηριστικά
  2.2 Β. Μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά
  2.3 Γ. Λεξιλογικά χαρακτηριστικά
3 Δείγμα τής διαλέκτου
4 Βιβλιογραφία

Προσθήκη
5 Δείγμα εκδόσεων στην καραμανλήδεια γραφή

Διαλεκτολογική κατάταξη και έρευνα

Η Καππαδοκική διάλεκτος, όταν είχε ακόμη φυσικούς ομιλητές στον χώρο της, περιελάμβανε τρεις ομάδες ιδιωμάτων (με βάση γλωσσογεωγραφικούς παράγοντες): α) το ιδίωμα της Σίλλης (κοντά στο Ικόνιο), β) το ιδίωμα των Φαράσων (και άλλων έξι χωριών που βρίσκονταν στην ίδια κοιλάδα), και γ) το ιδίωμα της κυρίως Καππαδοκίας. Η περιοχή αποτελούσε επί μακρόν ελληνόφωνο θύλακο περιστοιχισμένο από την τουρκική πλειονότητα, με αποτέλεσμα η επίδραση τής Τουρκικής να είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα, ενώ σε ορισμένα χωριά είχε παρατηρηθεί ακόμη και το φαινόμενο της γλωσσικής μίξης (Ουλαγάτς). Παρουσιάζει συγγένεια με την Ποντιακή διάλεκτο και θεωρείται ότι μαζί με αυτήν αποκόπηκε από τον υπόλοιπο ελληνόφωνο κορμό κατά τον 11ο αι. εξαιτίας των επιδρομών των Σελτζούκων Τούρκων.

Επειδή η διάλεκτος έχει πλέον σβήσει από την περιοχή τής Καππαδοκίας, όλες οι μαρτυρίες για αυτήν προέρχονται από γραπτές πηγές και από μελετητές οι οποίοι ταξίδεψαν στην περιοχή πριν από την ανταλλαγή πληθυσμών (με κορυφαίο τον Άγγλο Richard M. Dawkins, 1916) ή συνομίλησαν αργότερα με πρόσφυγες από την Καππαδοκία (Αναστασιάδης, Ανδριώτης, Κεσίσογλου, Κωστάκης κ.ά.). Εντελώς πρόσφατα (σε επιστημονικά συνέδρια του 2004 και 2005) οι γλωσσολόγοι Mark Janse και Δημήτρης Παπαζαχαρίου (Πανεπιστήμιο Πατρών) υποστήριξαν ότι ανακάλυψαν μεσηλίκους ομιλητές τής Καππαδοκικής στα Σήμαντρα της Μακεδονίας και στη Θεσσαλία, οι οποίοι είχαν ακόμη ευχερή γνώση τής γλώσσας. Οι μαρτυρίες αυτών των ιθαγενών ομιλητών και η επεξεργασία των δεδομένων με βάση νεότερες γλωσσικές θεωρίες αναμένεται να οδηγήσουν στην από πολλού αναμενόμενη γραμματική τής Καππαδοκικής διαλέκτου.

Επιστροφή ↑

Βασικά χαρακτηριστικά τής Καππαδοκικής διαλέκτου

Α. Φωνολογικά χαρακτηριστικά

1) Σποραδική διατήρηση της προφοράς τού, ατόνου κυρίως, -η- ως /e/, όπως και στην Ποντιακή διάλεκτο (λ.χ. πεγάδ’ «πηγάδι», χελυκό / θελυκό «θηλυκό», ψε(λ)ό «ψηλός», εκκλεσία). Σημείωση: Για την ερμηνεία αυτού του φαινομένου υπάρχουν δύο απόψεις: α) ότι πρόκειται για αρχαϊσμό που επιβιώνει από την εποχή τής Κοινής, β) ότι πρόκειται για φωνηεντική εξασθένηση χωρίς κανονιστικό πρότυπο.

2) Συχνή σίγηση ή τροπή των διαρκών συμφώνων β, γ, δ, θ, χ συνήθως σε αρχική ή ενδοφωνηεντική θέση λόγω αφομοιώσεως ή τουρκικής επίδρασης (η Τουρκική δεν διαθέτει τους φθόγγους δ, θ) με διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με το ιδίωμα (λ.χ. dιάολους «διάβολος», ‘ναίκα «γυναίκα», βόι «βόδι», στάη < εστάθη, άυρου «άχυρο», τύρα < θύρα, τροωdού < τραγω-δώ).

3) Εκτεταμένη ουράνωση και τσιτακισμός των κ, τ σε [ts/tš], καθώς και του χ σε [š] προ των φωνηέντων /e, i/ (λ.χ. τούτšη «τούτη», πšυšή «ψυχή», έρšιτι «έρχεται», τšέφος «κέλυφος», šιώνα «χελώνα», τšερdίζω «κερδίζω», άρθρα šον, šην, šα «στον, στην, στα»). Σημείωση: Ο τσιτακισμός δεν ολοκληρώνεται όταν ο φθόγγος κ ανήκει στο ληκτικό επίθημα του παρατατικού -σκα, -σκες, -σκε…

4) Συχνή διατήρηση ασυνίζητων φωνηεντικών συμπλεγμάτων, εκεί όπου η Κοινή Νέα Ελληνική έχει προχωρήσει σε ημιφωνοποίηση (λ.χ. ποίος, καρdία, βοηθεία, χαρτίο, τšερία «χέρια»).

5) Σποραδική τροπή τού λ σε u [ł] προ των φωνηέντων /a, o, u/, δηλ. βαθμιαίος αναβιβασμός τού φωνήματος στην υπερώα, που μερικές φορές καταλήγει σε πλήρη σίγησή του (λ.χ. γουώσσα «γλώσσα», κωστή «κλωστή», πουάω «πουλώ»).

6) Συχνή διατήρηση αναφομοίωτων φθόγγων τής Τουρκικής ή παρουσία φωνηεντικής αρμονίας (δηλ. προσαρμογή γειτνιάζοντος φωνήεντος με βάση το ριζικό φωνήεν) υπό τουρκική επίδραση. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε λέξεις τουρκικής προελεύσεως, χωρίς να περιορίζεται σε αυτές (λ.χ. όρομα «όνειρο» < όραμα, γκαζαντού «κερδίζω» < τουρκ. kazanmak (πβ. ν.ελλ. καζαντίζω), γκəσμέτ’ «τύχη, μοίρα» < τουρκ. kısmet, ντüšüντώ «βλέπω», -ές, -έ, αντί -άς, -ά).

Επιστροφή ↑

Β. Μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά

1) Η γενική πληθυντικού των αρσενικών και ουδετέρων (και μερικών θηλυκών) λήγει σε -ίουν σε όσα ιδιώματα διασώζεται, πβ. επίσης ποντιακό -ίων (λ.χ. τουν αρχοντίων, του νοματίουν, του θυρίουν, του ποταμίουν, του ‘ναιτšίουν «των γυναικών»).

2) Τάση για συγχώνευση των άρθρων με διαφορετικά προϊόντα κατά ιδίωμα (Ουλαγάτς: όλα τα ονόματα και των τριών γενών έχουν δύο τύπους, do για τον ενικό και dα για τον πληθυντικό, δηλ. dο άντρα / dα άντρες, do ψυή / dα ψυές) και για παράλειψη του άρθρου πριν από το ουσιαστικό ως υποκείμενο (λ.χ. ‘εναίκα του πέσαñ’ «η γυναίκα του πέθανε», Μαρία cι είπι «και η Μαρία είπε»).

3) Η προσωπική αντωνυμία επιτάσσεται του ρήματος που συνοδεύει (λ.χ. έμπασαν dα, έκλεψεν dα, χάνει τα, έπκεν dο, χιώρσα το «τον είδα (θώρησα)», πάασε με «με πήγε»), χωρίς να επισυμβαίνει έγκλιση τόνου.

4) Ο παρατατικός των ενεργητικών ρημάτων λήγει σε -κα, -κες, -κε ή -šκα, -šκες, -šκε ανάλογα με το επίθημα τού ρήματος και με το ιδίωμα, χωρίς το ουρανικό κ [c] να υφίσταται τσιτακισμό (λ.χ. λύñιšκε «έλυνε», ρωτάνκα «ρωτούσα», τρώνκα «έτρωγα», παίιšκες «έπαιζες», σελίνοσκα «ήθελα»).

5) Τάση για μετακίνηση του ρήματος προς το τέλος των προτάσεων υπό την ισχυρή επίδραση της σειράς όρων στην Τουρκική (ΥΑΡ: Υποκείμενο-Αντικείμενο-Ρήμα) και με διαφορετική συχνότητα κατά ιδίωμα (λ.χ. ιτσά dα τσίνες ‘ατί ντöγüστούν εγίπ; «αυτά τα πουλιά γιατί μαλώνουν άραγε;», εναίκα του κι πόταν γιουκούγει τούτα, οπ’ τšη χοłήν τžης πέσαñι «όταν τα ακούει αυτά η γυναίκα του, πέθανε από τη χολή της») και τοποθέτηση του ονόματος μετά τη γενική που εξαρτάται από αυτό (υπό τουρκ. επίδραση, λ.χ. κουγιουμτžή εναίκας οdά «η κάμαρα (οντάς) της γυναίκας τού χρυσοχόου»).

6) Το έμμεσο αντικείμενο των ρημάτων είναι σε πτώση αιτιατική (αντί γενικής), όταν πρόκειται για προσωπική αντωνυμία (π.χ. να σε δώσω, είπεν dα τον άντρα τς), όπως συμβαίνει στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα.

7) Κλίση τού ρήματος είμαι σε ενεστώτα και παρατατικό: (ενεστώτας) ‘μαι, ‘σαι, εν’ / ‘ναι, ‘μιστε, (εί)τ-τε, (εί)νται· (παρατατικός) ήτομαι, ήτοσαι, (ή)τον, ήταμιστε, ήτατ-τε, ήταν(ται).

Επιστροφή ↑

Γ. Λεξιλογικά χαρακτηριστικά

Η μακρά απομόνωση της διαλέκτου από τον υπόλοιπο ελληνόφωνο χώρο συνέβαλε αφ’ ενός μεν στη διατήρηση αξιοσημείωτων αρχαϊσμών (που δεν συναντώνται σε άλλες διαλέκτους) και ιδιωματισμών, αφ’ ετέρου δε στη βαθιά και εκτεταμένη επίδραση της Τουρκικής, από την οποία εισήλθαν όχι μόνο ουσιαστικά και ρήματα, αλλά και λέξεις με συντακτικό ρόλο (επιρρήματα, σύνδεσμοι κτλ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν ιταλικά, σλαβικά, αρωμουνικά (βλάχικα) και αλβανικά δάνεια στην Καππαδοκική. Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις αξιοπρόσεκτους λεξιλογικούς τομείς στη διάλεκτο:

1) Αρχαϊσμοί. Ορισμένες λέξεις προέρχονται από την Κοινή, ενώ για άλλες —δυσετυμολόγητες (όπως τα αριθμητικά τρίγκι «τρία», πέγκι «πέντε» κτλ.)— εικάζεται ότι αποτελούν κατάλοιπα αρχ. διαλέκτου που ομιλείτο εκεί (λ.χ. δάρα / ζάρα «τώρα» < εδάρε, μέτερ’ < ημέτερος, ταυρώ «τραυώ» (συνήθης γρ. τραβώ) < ταύρος, ορτό «αλήθεια» < αρχ. ορθόν, ήωμα «μεγάλο καρφί» < ήλωμα, ‘νεψίος «εξάδελφος»).

2) Ιδιωματισμοί. Η διάλεκτος περιλαμβάνει πλήθος ιδιωματικών φράσεων ή λέξεις με σημασία άγνωστη ή σπάνια στον υπόλοιπο ελληνόφωνο χώρο (λ.χ. απ’ το cιφάļ’ τ’ «από την αρχή (κεφάλι)», άλειμμα «βούτυρο», ψυšή «ζωή», ωμός «άπειρος», παρεδούμαι «παντρεύομαι» (αόρ. παρεδόθα), τšοιμίζω «ρίχνω κάτω (κοιμίζω)»).

3) Τουρκικά δάνεια. Η παρουσία των τουρκικών λ. είναι εκτεταμένη σε όλα τα ιδιώματα και σε κάθε επίπεδο χρήσεως της γλώσσας, λ.χ. ίρι «μεγάλος» (< iri), πασχά «άλλος» (< baska), σεξέντα «ογδόντα» (< seksen), χεμέν «αμέσως» (< hemen), χερίφος «σύζυγος» (< herif). Η επίδραση της Τουρκικής φαίνεται σαφέστερα στην επόμενη υποενότητα, όπου παρατίθεται δείγμα τής διαλέκτου.

Επιστροφή ↑

Δείγμα της διαλέκτου

• Παραμύθι από την Αξό (απόσπασμα από τον Dawkins, 1916, σ. 388).

Μπιρ βαqέτ κειοτάν ντυο αρqαdάšα. Πήγαν, πήγαν, ξέβαν, πήγαν. Το ‘να είπεν: «Πείνασαμ’· ας φάμ’ το σον το χρειά κ’ ύστερα το ‘μόν». «Χάιdε, ας φάμ’ το ‘μόν». Έφααν χρειά τ’. Σκοτιάνεν. «Ας κοιμηχούμ’ λίγο». Κοιμήχανε.

Μετάφραση:
Έναν καιρό ήταν δύο σύντροφοι. Πήγαν, πήγαν, προχώρησαν, πήγαν. Το ένα είπε: «Πεινάσαμε. Ας φάμε τα δικά σου τρόφιμα και ύστερα τα δικά μου». «Άντε, ας φάμε τα δικά μου». Έφαγαν τα τρόφιμά του. Σκοτείνιασε. «Ας κοιμηθούμε λίγο». Κοιμήθηκαν.

• Παραμύθι από τα Φάρασα (απόσπασμα από τον Dawkins, 1916, σ. 502).

Σα μπρώτο νταρό έντουν έργκο. Ατžεί ‘ς α μέρος ήσανται τέσσαρα νομάτοι. Σ’ απίσου το κόμμα είχαν α μουσκάρι. Μουσκάρι κ’ είπεν: «Α φάγω το κεπέκι». Μούχτσεν dα το τšουφάλιν dου σο πιθάρι, έφαεν dα το κεπέκι. Στέρου τžο μπόρκε να βγκάλει dο τšουφάλιν dου. Σωρεύταν dου σπιτού οι νομάτοι. «Να ιδούμε τους αν do ποίκομε». Τžο μπόρκαν να ποίκουν αν γκατžί. Το γερού οι νομάτοι: «Να κόψομ’ το τšουφάλιν dου, να γλυτώσομε το πιθάρι».

Μετάφραση:
Τον παλιό καιρό έγινε ένα συμβάν (έργο). Εκεί σε ένα μέρος ήταν τέσσερεις άνθρωποι. Στο πίσω δωμάτιο είχαν ένα μοσχάρι. Το μοσχάρι είπε: «Θα φάω το πίτουρο». Έχωσε το κεφάλι του στο πιθάρι και έφαγε το πίτουρο. Ύστερα δεν μπορούσε να βγάλει το κεφάλι του. Μαζεύτηκαν οι άνθρωποι του σπιτιού. «Να δούμε τι θα κάνουμε». Δεν μπόρεσαν να φτειάξουν κάποιο σχέδιο. Οι μισοί άνθρωποι [είπαν]: «Να κόψουμε το κεφάλι του, να γλυτώσουμε το πιθάρι».

• Παραμύθι από το Ουλαγάτς (απόσπασμα από τον Κεσίσογλου, 1951, σ. 158-9)

Ήταν ερjό αβτžήα. Πήαν dο πλάι να αβλαdήσων· τόνανου dο καρjά έμη do jάβολος, έπε κι, «να σε σκοτώσω»· gι εκείνο jαλβάρσεν do, «μέ με σκοτώνεις», έπε, πολύ jαλβάρσε· dεκεινό dεν d’ άκοσε, «να σε φαΐσω», έπε. Σόγνα gι εκεινό έπε, «ισύ πλαjού dο κιφάλ’ έν-νες ένα šαχ, εσέ τι ξεύρει dο πατισάχ, έερ Χεβοjού dα λακουρdούjα αν έν-νων ορτά, do κιφάλι σ’ ας dο κόψ’ dο πατισάχ». Ούτšα έπεν dα σκότωσέν do.

Μετάφραση:
Ήταν δύο κυνηγοί. Πήγαν στο βουνό (πλάι < πλάγι) να κυνηγήσουν· στου ενός την καρδιά μπήκε ο Διάβολος, είπε, «θα σε σκοτώσω»· κι εκείνος τον παρακάλεσε, «μη με σκοτώνεις», είπε, πολύ τον παρακάλεσε· εκείνος δεν τον άκουσε, «θα σε χτυπήσω (φαΐζω < αφανίζω)», είπε. Ύστερα (σόγνα < τουρκ. sonra) κι εκείνος είπε: «Εσύ εδώ στη βουνοκορφή έγινες άρχοντας (ο παρελθοντικός χρόνος συνήθης σε προβλέψεις για το μέλλον), εσένα που σε ξέρει ο βασιλιάς, αν του Θεού τα λόγια είναι αληθινά, το κεφάλι σου ας το κόψει ο βασιλιάς». Έτσι είπε και τον σκότωσε.

Επιστροφή ↑

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Περιγραφή της Καππαδοκικής διαλέκτου, από το Ethnologue .com

Βιβλιογραφία

  • Costakis A. 1964: Le parler Grec d’Anakou. Athènes.
  • Dawkins R.M. 1916: Modern Greek in Asia Minor. A study of dialect of Silli, Cappadocia and Phárasa. Cambridge.
  • Janse M. 1998: «Le Grec au contact du Turc. Le cas des relatives en Cappadocien». Proceedings of the 16th International Congress of Linguistics (20-25/7/1997). Amsterdam.
  • Janse M. 1999: «Greek, Turkish and Cappadocian relatives revis(it)ed». Linguistics ’97. Proceedings of the 3rd International Conference on Greek Linguistics, σελ. 453-62. Athens.
  • Janse M. 2001: «Morphological borrowing in Asia Minor». Proceedings of the 4th International Conference on Greek Linguistics (Nicosia 17-19/9/1999), σελ. 473-9. Thessaloniki.
  • Janse M. 2006 (υπό έκδ.): «Η Καππαδοκική διάλεκτος». Χ. Τζιτζιλής (εκδ.), Νεοελληνικές Διάλεκτοι. Θεσσαλονίκη.
  • Karatsareas, Petros. 2009. The loss of grammatical gender in Cappadocian Greek. Transactions of the Philological Society 107, 2: 196-230.
  • Karatsareas, Petros. 2011. A study of Cappadocian Greek nominal morphology from a diachronic and dialectological perspective. Unpublished PhD dissertation. University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.
  • Karatsareas, Petros. 2013. Understanding diachronic change in Cappadocian Greek: the dialectological perspective. Journal of Historical Linguistics 3, 2: 192–229.
  • Revithiadou A., Nikolou K., Tiliopoulou M., van Oostendorp M. 2004: «Vowel harmony in contact-induced systems: The case of Cappadocian and Silli». 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Mytilene, 30 September – 3 October 2004).
  • Spyropoulos V. & M. Tiliopoulou 2004: «Definiteness and case in Cappadocian Greek». 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Mytilene, 30 September – 3 October 2004).
  • Thomason S.G. 1988: Language Contact, Creolization and Genetic Linguistics. Berkeley California.
  • Αναστασιάδης Β.Κ. 1976: Η σύνταξη στο φαρασιώτικο ιδίωμα της Καππαδοκίας. Θεσσαλονίκη.
  • Αναστασιάδης Β.Κ. 1994: «Μερικά ακόμη συντακτικά φαινόμενα στο γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων τής Καππαδοκίας». Νεοελληνική Διαλεκτολογία, τόμ. 1, σελ. 11-42. Αθήνα.
  • Ανδριώτης Ν. 1948: Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. Αθήνα.
  • Κεσίσογλου Ι. 1951: Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς. Αθήνα.
  • Κοντοσόπουλος Ν. 1994(2): Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής. Αθήνα.
  • Κωστάκης Θ. 1968: Το γλωσσικό ιδίωμα της Σίλλης. Αθήνα.
  • Κωστάκης Θ. 1977: Το γλωσσικό ιδίωμα του Μιστί Καππαδοκίας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
  • Κωστάκης Θ. 1991: «Παρατηρήσεις στη φωνητική τού μιστιώτικου Καππαδοκικού ιδιώματος». Λεξικογραφικόν Δελτίον 17, σελ. 175-88. Αθήνα.
  • Μαυροχαλυβδίδης Γ. & Ι. Κεσίσογλου 1960: Το γλωσσικό ιδίωμα της Αξού. Αθήνα

Επιστροφή ↑

Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση του λήμματος «Καππαδοκική διάλεκτος» από τη Βικιπαίδεια, τη ανοικτή, ελληνική εγκυκλοπαίδεια.
Πηγή: Καππαδοκική διάλεκτος – Βικιπαίδεια

Προσθήκη
Δείγμα εκδόσεων στην καραμανλήδεια γραφή: Δείγμα έντυπων εκδόσεων στα καραμανλίδικα, από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα

Δείγμα εκδόσεων στην καραμανλήδεια γραφή

Επιστροφή ↑

Ερουρέμ – Κάλαντα Καππαδοκίας

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου,
αρχή που βγήκεν ο Χριστός, στη γη να περπατήσει.
Ερουρέμ, έρου τεριρέμ

Περπάτησε, χαιρέτησε όλα τα ζευγαράκια
κι ο πρώτος ο χαιρετισμός ήταν Άγιος Βασίλης.
Ερουρέμ, έρου τεριρέμ

Άγιε Βασίλη μ’, Δέσποτα, πόσα σπυράκια σπέρνεις;
Σπέρνω σιτάρι δώδεκα, κριθάρι δεκαπέντε.
Ερουρέμ, έρου τεριρέμ

Έχω και ρόδι δεκαοχτώ κάτω στο περιβόλι,
κι εκείνο μου το φάγανε περδίκια και λαγούδια.
Ερουρέμ, έρου τεριρέμ

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε πέτρα να μη ραγίσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να ζήσει!
Ερουρέμ, έρου τεριρέμ

Ικόνιο, η πρωτεύουσα της Λυκαονίας

Social tagging:

Με την ευκαιρία της εορτής του πολιούχου του Ικονίου και σε ανάμνηση των εξ Ικονίου προερχομένων προσφύγων (Κονιαλήδων), μια ματιά στη ιστορία της πόλης με τμήματα από την ανάρτηση του ιστολογίου της Ένωσης Μικρασιατών Φοιτητών με τίτλο «Ικόνιο, η αγιοτόκος πρωτεύουσα της Λυκαονίας».


23 Νοεμβρίου εορτή Άγιου Αμφιλοχίου επισκόπου και πολιούχου Ικονίου

Το Ικόνιο της Μικράς Ασίας υπήρξε σημαντικό κέντρο του μικρασιατικού ελληνισμού και αποτελούσε πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Από το μεσαίωνα ακόμη ήταν έδρα Μητρόπολης με συνολικό χριστιανικό πληθυσμό να ανέρχεται σε 53.225 πιστούς και την πόλη του Ικονίου να αριθμεί τους 3.000 ελληνορθόδοξους. Οι Άραβες το ονόμαζαν «Ρουμ», δηλαδή χώρα των Ρωμιών, χαρακτηρισμός που αποδιδόταν και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Η ελληνική παιδεία ήταν ανεπτυγμένη σε όλες τις βαθμίδες: από νηπιαγωγεία μέχρι αστικές σχολές αρρένων και θηλέων. Στο Ικόνιο υπήρχαν επίσης δύο δυτικές σχολές.

Η ελληνική δραστηριότητα βέβαια κυριαρχούσε και στην οικονομία του Ικονίου και της ευρύτερης περιοχής (επαρχία Λυκαονίας) με κυριότερες επαγγελματικές ασχολίες αυτές της ταπητουργίας, της επεξεργασίας δερμάτων, την παραγωγή πυρίτιδας και την κτηνοτροφία. Κατασκευάζονταν επίσης τα διαδεδομένα στην Ανατολή πιλήματα (κετσέδες). Μετά την καταστροφή είναι οι εξ Ικονίου πρόσφυγες που θα φέρουν την τέχνη της ταπητουργίας στην Ελλάδα καθώς αυτή ήταν σχεδόν άγνωστη πριν την έλευση των προσφύγων.

Taphtas-Ikoniou-3
Τάπητας Ικονίου

Taphtas-Ikoniou
Περίτεχνο μοτίβο από ύφασμα του Ικονίου

Taphtas-Ikoniou-2
Τάπητας Ικονίου


Κόνιαλι – Παραδοσιακό Καππαδοκίας (Νέα Καρβάλη Καβάλας)


Παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Οικία του Ικονίου.

Αγιολογικά, η περιοχή του Ικονίου έχει σημαντική θέση καθώς αποτελεί την πατρίδα πλήθους μαρτύρων όπως η αγία Θέκλα , που πίστεψε στο Χριστό μετά το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου στο Ικόνιο και υπήρξε γυναίκα πρωτομάρτυρας και ισαπόστολος. Επίσης στην περιοχή βρισκόταν το φημισμένο μοναστηριακό συγκρότημα του τοπικού αγίου Χαρίτωνος. Οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν και αυτοί τον τόπο ιερό και ήταν σύνηθες το φαινόμενο να προσέρχονται εκεί για να προσευχηθούν και να συζητήσουν με τους Έλληνες μοναχούς.

Ακόμα και το τάγμα των δερβίσηδων που έχει έδρα το Ικόνιο, με την ευλάβεια και τις αξίες που το διακατέχει, δεν αφήνει αμφιβολία πως επηρεάστηκε από τον έντονο χριστιανικό χαρακτήρα της περιοχής. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι οι δερβίσηδες ήταν απόγονοι εξισλαμισμένων χριστιανών ή βυζαντινών μοναχών, καθώς εύγλωττα το αναφέρει επιγραφή σε ένα ιερό τους: «Ειμί πατρός λευκοίο μέλαν τέκος, άπτερος όρνις, άχρι και ουρανίων ιπτάμενος νεφέων. Κούραις δ’ αντομένησιν απένθεα δάκρυα τίκτω».

Δίγλωσσο Ευχολόγιο σε Ελληνικά και Καραμανλίδικα, 1782
Δίγλωσσο ευχολόγιο σε Ελληνικά και Καραμανλίδικα, 1782

Στους Έλληνες της περιοχής είχε απαγορευτεί η χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς στο δίλημμα που τους ετέθη από τους οθωμανούς διοικητές, διατήρηση της γλώσσας τους ή της πίστης τους, αυτοί επέλεξαν το δεύτερο. Έτσι με τον καιρό έφτασαν να ομιλούν μια διάλεκτο – μίξη τουρκικής και ελληνικής γλώσσας, τα καραμανλίδικα. Η καραμανλίδικη διάλεκτος είχε και γραπτή μορφή η οποία αποδιδόταν από τους κατοίκους με ελληνικά γράμματα ώστε να μην ξεχαστεί ολοκληρωτικά η ελληνική γλώσσα. Μεγάλα τυπογραφεία της εποχής εκτύπωναν πολλά βιβλία στα καραμανλίδικα όπως το ιερό Ευαγγέλιο, ο ακάθιστος ύμνος, προσευχητάρια κ.ά.
Episkopos-Ikoniou-Agios-Amfiloxios
Ο επίσκοπος Προκόπιος Λαζαρίδης (πολιούχος Ικονίου άγιος Αμφιλόχιος), μαρτυρήσας το 1923.

Εν μέσω της καταδυνάστευσης του ορθόδοξου ποιμνίου, ο τότε μητροπολίτης Ικονίου Προκόπιος Λαζαρίδης (διακόνησε ως επίσκοπος στο Ικόνιο από το 1911) παρέδωσε το πνεύμα του εν έτει 1923, προμαχώντας και συμπάσχοντας με τους στενάζοντες Έλληνες χριστιανούς της Ανατολίας. Η αγιότητα του μητροπολίτη Προκοπίου και των συν αυτώ ορθόδοξων μικρασιατών μαρτύρων αναγνωρίστηκε το 1993 από την Εκκλησία της Ελλάδος μαζί με του αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και των άλλων νεομαρτύρων της μικρασιατικής καταστροφής.

Ικόνιο

Πρόσφυγες από το Ικόνιο διασκορπίστηκαν σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Μάλιστα στο Πέραμα Αττικής και την Καρδίτσα έχουμε περιοχές αμιγώς προσφυγικές με το όνομα Νέο Ικόνιο. Στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδος υπάρχει οδός Ικονίου, προς τιμήν του ιστορικού αυτού κέντρου του Ελληνισμού.

Στη Δράμα εγκαταστάθηκαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών Κονιαλήδες οι οποίοι δεν έφεραν τίποτα άλλο μαζί τους παρά μόνο το λείψανο της αγίας της πόλης τους, της αγίας Θέκλας, και το τοποθέτησαν με ευλάβεια στο ναό των αγίων Αναργύρων Δράμας.

Konialidikh-yfantourgia
Ικόνιο: Σπάραγμα κονιαλίδικης υφαντουργίας

Dhmos-Ikoniou
Ικόνιο: Ακόμα και σήμερα το σήμα του δήμου Ικονίου είναι ο δικέφαλος αετός…

ceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf-ceb1cf80cf8c-konya-1


Η Λυδία Κονιόρδου ερμηνεύει ένα νανούρισμα από την Καππαδοκία στην καραμανλίδικη διάλεκτο:

Του Χαγιαδιού μου τ’ άσλαμα
Τ’ Αχτσερενιού μ’ το φτέδι
Νενίμ νενίμ ουγιούρμουλα (άραγε κοιμάται το μωρό μου;)
Γιαβρίμ, κουτσούκ πεγιούρμουλα (άραγε μεγαλώνει το μικρό μου;)
Νανί, νανί, μικρό μ’ νανί
νανί το χαϊδεμένο
Νενί ντεϊπ ουγιούτ τουγούμ (που το κοίμιζα με νανούρισμα)
Ελμά βερίπ αβρούτ τουγούμ (που το παρηγορούσα μ’ ένα μήλο)
Κοιμάται οπού να το χαρώ
Και να το διω μεγάλο
Και να το διω της παντρειάς
Και ακόμα πιο μεγάλο.


«Ράμπι – ράμπι»: ένα αγαπημένο τραγούδι των Κονιαλήδων. Ως καρσιλαμάς χορευόταν και συνόδευε κάθε χαρά και γλέντι τους. Ηχογραφήθηκε μετά την καταστροφή, με πιο γνωστή την ηχογράφηση με ερμηνεύτρια τη Ρόζα Εσκενάζυ.


Ικόνιο : Η ξύλινη πόρτα ενός παλιού σπιτιού στο Ικόνιο. Άλλοι κάτοικοι εκεί σήμερα…

– «Και πώς σωθήκατε τελικά, γιαγιά, πως τα καταφέρατε;».

Η πατρική απώλεια, ο βίαιος ξεριζωμός με την αναγκαστική εγκατάλειψη των εστιών, οι μαρτυρικές πορείες, το ατελείωτο ταξίδι δια του Αιγαίου προς τη μητροπολιτική Ελλάδα. Και έπειτα ο αγώνας για το στήσιμο μιας νέας ζωής από το μηδέν: με το ανταλλάξιμο χέρσο χωράφι, τα ξεσπάσματα κατά των «τουρκόσπορων» και την ελονοσία…

– «Πώς;»

Και εκείνη με αφοπλιστική βεβαιότητα αποτυπωμένη στο γερασμένο βλέμμα, πάντα ταπεινά και ομολογητικά, διακήρυσσε μονολεκτικά δείχνοντας δειλά προς τα πάνω:

-‘’Παναΐα!’’

Πηγή: Ικόνιο, η αγιοτόκος πρωτεύουσα της Λυκαονίας | Ένωση Μικρασιατών Φοιτητών

Κόνιαλι – Που είναι τα 50 δράμια παστιρμά μου; Λαλητάδες της Ροδόπης, Κ. Φαρασοπούλου στα Καραμανλίδικα του Φάνη

Social tagging: > >

Τραγούδι: Κατίνα Φαρασοπούλου-Μισαηλίδου
Βιολί: Κυριάκος Πετράς
Ούτι: Γιάννης Παγκοζίδης
Λαούτο: Θανάσης Μουσμουλίδης
Τουμπελέκι: Γιώργος Παγκοζίδης

Που είναι τα 50 δράμια παστιρμά μου – Κόνιαλι

Χάνι για-τα μπένιμ, ελι ντιρέμ, παστιρμά παστιρμά
Κονιαλί-ταμ μπασκασίνα, παστιρμά γιάρ-γιάρ
Κόνιαλιμ γιόρι, γιόρι γιαβρούμ γιόρι, ασλάν γιάριμ γιόρι
αλντατίλαρ σένι, βερμεντίλερ μπένι

Καϊσερί-ντεν Καραμάν-νταν, Κόνια-νταν, Κόνια-νταν
γκιουζέλ σέβεν μακρούν γκάλμαζ, ντούνια-νταν γιάρ-γιάρ
Κόνιαλιμ γιόρι, γιόρι γιαβρούμ γιόρι, ασλάν γιάριμ γιόρι
αλντατίλαρ σένι, βερμεντίλερ μπένι

Χάνι για-τα μπένιμ, ελι ντίρεμ, ιρακι-μ, ιρακι-μ
ίτσερ, ίτσερ κεσμές μπένιμ, μερακτούμ βάι-βάι
Κόνιαλιμ γιόρι, γιόρι γιαβρούμ γιόρι, ασλάν γιάριμ γιόρι
αλντατίλαρ σένι, βερμεντίλερ μπένι

Γιούκσεκ μιναρέ-ντεν άτιμ, κέντιμι, κέντιμι
τσοκ αράντιμ μπουλαμάντιν ντέγκιμι
Κόνιαλιμ γιόρι, γιόρι γιαβρούμ γιόρι, ασλάν γιάριμ γιόρι
αλντατίλαρ σένι, βερμεντίλερ μπένι
____

Hani benim elli dirhem pastirma

Hani ya da benim elli dirhem pastrmam pastırmam
Konyalı’dan başkasına bastırmam yar yar
Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, aslan yarim yürü
Aldattılar seni, vermediler beni

Kayseri’den, Karaman’dan Konya’dan Konya’dan
Güzel seven mahrum kalmaz dünyadan yar yar
Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, aslan yarim yürü
Aldattılar seni, vermediler beni

Hani ya da benim elli dirhem irakım irakım
İçer içer geçmez benim merakım vay vay
Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, aslan yarim yürü
Aldattılar seni, vermediler beni

Yüksek minareden attım kendimi kendimi
Çok aradım bulamadım dengimi yar yar
Konyalım yürü, yürü yavrum yürü, aslan yarim yürü
Aldattılar seni, vermediler beni
____

vimeo.com/karamanlidika/e2-pou-einai-ta-50-dramia-pastirma-mou

Στα Καραμανλίδικα του Φάνη, Σωκράτους 1 & Ευριπίδου
karamanlidika.gr
+30 210 3254 184

Δείτε επίσης:
Κόνιαλι (Για το ούζο, μεζεδάκι παστουρμά) – Ικόνιο